REGULAMIN AKADEMII GNATYSHYN

Niniejszy regulamin stanowi ogóle warunki usług świadczonych w Akademii Gnatyshyn. Decydując na udział w szkoleniu Klient akceptuje poniższy Regulamin.

SZKOLENIA

 1. Organizatorem szkoleń jest Gnatyshyn sp. z o.o. z siedziba przy ul. Marcina Kasprzaka 7/U3, 01-211 Warszawa, NIP 9512557992, zwany dalej „Organizatorem”.
 2. Organizator realizuje szkolenia w zakresie i terminach szczegółowo opisanych w ofercie szkoleń dostępnej pod adresem www.akademia-gnatyshyn.pl
 3. Oferta szkoleniowa określa: cenę, temat, program, termin oraz miejsce szkolenia.
 4. Zdjęcia wykonywane podczas szkolenia są własnością Organizatora i mogą być udostępniane na jego profilach społecznościowych.
 5. W szkoleniu uczestniczą tylko osoby, które dokonały opłaty, kursanci nie mogą przyprowadzać na szkolenie osób towarzyszących.
 6. Na szkoleniu obowiązuje bezwzględny zakaz nagrywania filmów video.

ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA

 1. Warunkiem zapisania na szkolenie jest dostępność wolnych miejsc oraz dokonanie opłaty w wysokości 30% wartości szkolenia. Pozostała część kwoty powinna być uiszczona najpóźniej w dni szkolenia przed jego rozpoczęciem.
 2. O przyjęciu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia, jeżeli lista Uczestników w danym terminie szkolenia będzie już zamknięta lub w przypadku niezgłoszenia się minimalnej liczby osób, która przewidziana dla danego szkolenia.
 3. Najpóźniej na 2 dni robocze przez terminem rozpoczęcia szkolenia Organizator prześle do osób, które zgłosiły chęć udziału w szkoleniu, za pośrednictwem poczty elektronicznej, potwierdzenie udziału wraz z dodatkowymi informacjami organizacyjnymi dotyczącymi szkolenia.

CENY SZKOLEŃ I WARUNKI PŁATNOŚCI

 1. Cena szkolenia obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, napoje.
 2. Ceny szkoleń podane są w złotych polskich brutto.
 3. Organizator nie zapewnia dojazdu ani zakwaterowania w ramach opłaty za szkolenie.

REZYGNACJA Z UCZESTNICTWA – ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Odstąpienie od Umowy powinno być przesłane w formie poczty elektronicznej do Organizatora nie później niż na 7 dni przed planowanym rozpoczęciem szkolenia.
 2. W przypadku otrzymania przez Organizatora oświadczenia o rezygnacji ze szkolenia nie później niż 21 dni roboczych przed data rozpoczęcia szkolenia, Zamawiającemu przysługuje zwrot wpłaconej kwoty. W przypadku rezygnacji ze szkolenia przez Zamawiającego później niż 21 dni roboczych przed data rozpoczęcia szkolenia, lub niewzięcie udziału w szkoleniu, Organizatorowi należy się pełne wynagrodzenie, tak jak za należycie wykonane szkolenie, ewentualne wcześniej wpłacone przez Zamawiającego kwoty nie podlegają zwrotowi, a Zamawiający zobowiązani są do zapłaty dostarczonych im po zakończeniu szkolenia faktur VAT, tak jakby wzięli w nim udział.
 3. Odpowiedzialność stron z tytułu utraconych korzyści jest niniejszym wyłączona.

ZMIANY TERMINU SZKOLENIA

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu szkolenia lub osoby prowadzącej na 7 dni przed planowanym rozpoczęciem.
 2. W przypadku odwołania szkolenia przez Organizatora, Organizator zwróci wpłaconą przez Zamawiającego kwotę w całości na numer rachunku bankowego wskazany przez Zamawiającego lub zaproponuje udział w szkoleniu w innym terminie.
 3. Zamawiający zgłaszający Uczestników szkolenia ma prawo zmieniać osoby delegowane na szkolenie, aż do chwili jego rozpoczęcia. Zmiana powinna nastąpić w takiej samej formie, jak zgłoszenie.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem bazy danych osobowych Uczestników przekazywanych przez Zamawiającego jest Organizator.
 2. Zgodnie z Ustawa o ochronie danych osobowych, Organizator nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych Uczestników innym podmiotom. Dane osobowe Uczestników podane przez Zamawiającego (imię i nazwisko, adres Zamawiającego, numer telefonu, adres e-mailowy Uczestnika) traktowane są jako informacje w najwyższym stopniu poufne i służą tylko i wyłącznie do celów komunikacji pomiędzy Uczestnikiem a Organizatorem.
 3. W przypadku wyrażenia przez Uczestnika dodatkowej zgody, dane osobowe będą przetwarzane przez Organizatora w celu informowania go o nowych promocjach i usługach.
 4. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, poprawiania ich oraz żądania ich usunięcia.
 5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie maja zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.